سوالات تاریخ 12 انسانی
شهر شیربان

سلام به همه دانش آموزان پایه دوازدهم با سایت شهر شیربان همراه باشید به سوالات درس اول تاریخ، دانلود فایل pdf انتها صفحه

فهرست نوشته

سوالات صحیح، غلط درس اول

سوالات درست یا نادرست تاریخ دوازدهم 1400

 • الف) اولین پیشگام انتقاد به تملق و متکلف نویسی در زمان فتحعلی شاه رضاقلی هدایت بود.
 • ب) ریاست دارالترجمه همایونی در زمان ناصرالدین شاه را محمد حسن خان اعتمادالسلطنه به عهده داشت.
 • پ) در دوره قاجار آخوند زاده با وجود اینکه مورخ نبود، اما به صورت علمی تاریخ نویسی سنتی را نقد کرد.
 • ت) نشریات پس از پیروزی انقلاب مشروطه رشد سریعی داشت.
 • ث) نام روزنامه ای که امیر کبیر چاپ کرد، قانون بود که بعدها به روزنامه دولت علیه تغییر نام یافت.

سوالات جور کردنی (به هم وصل کنید)

الفب
الف) کسی که تاریخ نویسی سنتی را به شیوه علمی نقد کرد.١-میرزا محمد جعفر خورموجی
ب) او به نقش طبقات مختلف در انقلاب مشروطه اهمیت داد.۲- محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
پ) مورخ عصر قاجار واقعیت قتل امیر کبیر را بیان کرده است.٣- خاوری شیرازی
ت) در کتاب صدرالتواریخ از امیر کبیر ستایش کرده است.۴- میرزا فتحعلی خان آخوند زاده
ث) او به حقیقت نویسی و مختصر نویسی در تاریخ توجه کرد.۵- میرزا محمد ناطم الاسلام کرمانی
۶-رضاقلی خان هدایت

سوالات تستی درس اول بخش اول

سوالات تستی درس اول تاریخ

۱-کدام گزینه در مورد محمد حسن خان اعتمادالسلطنه درست نیست؟

 • الف) تاریخ نویسی درباری بود.
 • ب) از مورخان مشهور دوره ناصرالدین شاه بود.
 • ج) ریاست دارالترجمه همایونی را به عهده داشت.
 • د) او از پرده پوشی ها و مداحی های رایج عصر خود دور بود.

۲- کدام عامل در ایران منابع نوینی را پیش روی مورخان قرار داد و زمینه ساز تحولی عمیق و اساسی در تاریخ نگاری سنتی شد؟

 • الف) توجه به آثار اروپایی
 • ب) تشکیل دارالترجمه همایونی
 • ج) کشفیات باستان شناسی
 • د) تشکیل دارالطباعه

٣- این جمله از کدام یک از مورخان عصر قاجار می باشد؟تاریخ نگار را هم لازم است که راست گفتاری پیشه کند…………. فرشته را دیو نخواند و دیو را فرشته نداند»

 • الف) میرزا محمد جعفر خورموجی
 • ب) میرزا فتحعلی خان آخوند زاده
 • ج) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
 • د) خاوری شیرازی

۴- کدام یک از مورخان عصر قاجار واقعیت قتل امیر کبیر را بیان کرده است؟ نام کتاب او چیست؟

 • الف) میرزا محمد جعفر خورموجی در کتاب حقایق الاخبار ناصری
 • ب) میرزا محمد ناطم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان
 • ج) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب صدر التواریخ
 • د) خاوری شیرازی در کتاب تاریخ ذوالقرنین

۵- کدام یک از شخصیت های زیر با وجود اینکه مورخی درباری بود اما سعی کرد از پرده پوشی ها و مداحی های مورخان رسمی عصر خود دور باشد؟

 • الف) میرزا محمد جعفر خورموجی
 • ب) میرزا فتحعلی خان آخوند زاده
 • ج) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
 • د) خاوری شیرازی

۶- کدام یک از مورخان عصر قاجار به حکمت تاریخی اروپائیان اعتقاد داشت؟

 • الف) میرزا آقاخان کرمانی
 • ب) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
 • ج) میرزا فتحعلی خان آخوند زاده
 • د) میرزا محمد جعفر خورموجی

۷- شیوه تاریخ نویسی رضا قلی خان هدایت به دلیل استفاده از شعر در بیان رویدادها و به کار بردن الفاظ مصنوع مورد انتقاد چه کسی قرار گرفت؟

 • الف) میرزا محمد جعفر خورموجی
 • ب) میرزا فتحعلی خان آخوند زاده
 • ج) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
 • د) خاوری شیرازی

بخش دوم

۸-کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی های روش تاریخ نگاری جدید نیست؟

 • الف) استفاده از منابع و اسناد معتبر و گزینش و نقد آنها
 • ب) استفاده از نتایج تحقیقات علوم دیگر
 • ج) استفاده از روش تحقیق علمی
 • د) بررسی جنبه های گوناگون حیات انسانی

۹-اساس کار در تاریخ نگاری سنتی چه بوده است؟

 • الف) بررسی علل و نتایج حوادث
 • ب) بررسی جنبه های گوناگون حیات انسانی
 • ج) بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان
 • د) تأکید بر ساده نویسی و عدم تملق و چاپلوسی

۱۰-کدام مورد از عواملی که در دوره معاصر کمک شایانی به ترویج و توسعه روش پژوهش علمی تاریخ در ایران کرد، نیست؟

 • الف) تأسیس دانشگاه
 • ب) ایجاد مراکز تربیتی
 • ج) رواج آموزش تاریخ به عنوان یک رشته علمی
 • د) گسترش مدارس جدید

۱۱-کدام کتاب به نقش طبقات اجتماعی مختلف در انقلاب مشروطه اشاره کرده است؟

 • الف) کتاب حقایق الاخبار ناصری از میرزا محمد جعفر خورموجی
 • ب) کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از میرزا محمد ناطم الاسلام کرمانی
 • ج) كتاب صدر التواریخ از محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
 • د) کتاب تاریخ ذوالقرنین از خاوری شیرازی

۱۲- از کدام شخصیت به عنوان برجسته ترین سند پژوه و نسخه شناس در دوره معاصر یاد می کنند؟

 • د) ایرج افشار
 • الف) حسن پیرنیا
 • ب) عباس اقبال آشتیانی
 • ج) عبدالحسین زرین کوب

۱۳- هدف امیر کبیر از چاپ و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه چه بود؟

 • الف) برای رشد آگاهی های سیاسی ، اجتماعی و توسعه فکری ، فرهنگی جامعه
 • ب) برای آگاهی یافتن مردم ایران از پیشرفت های کشورهای متمدن غربی
 • ج) برای آگاهی یافتن مردم ایران از اقدامات دولت برای پیشرفت کشور
 • د) با هدف بیداری فکری ایرانیان در جهت مبارزه با استبدادحکومت
 • ۱۴- تصویر مقابل جزء کدام یک از منابع پژوهش تاریخی است؟
 • الف) کتاب ب) سفرنامه ج) اسناد د) نشریات

سوالات تکمیلی درس یک (جای خالی را پر کنید)

سوالات درس 1 تاریخ دوازدهم

ترجمه آثار اروپایی در زمان قاجار از زمان ……. شروع شد.

خاوری شیرازی مورخ مشهور زمان ……. و نویسنده کتاب ……. است.

محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب ……. به ستایش ……. می پردازد.

اساسی ترین و مهم ترین اسناد و مدارک با ارزش هر کشور در ……. آن نگهداری می شود.

سفرنامه نویسی در دوره ……. گسترش فراوانی یافت.

ج) اولین روزنامه در ایران به نام روزنامه ……. توسط ……. و در شهر تهران منتشر شد.

سوالات کوتاه درس اول

تراجم و تذکره ها جزء کدام یک از منابع پژوهش تاریخ در دوره معاصر است؟
اولین کسی که واقعیت قتل امیرکبیر را بیان کرده است چه کسی بود؟
به قوانینی که از بررسی سیر حوادث و علل و نتایج آن به دست می آید چه می گویند؟

سوالات تشریحی درس 1

1-برجسته ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنتی چیست؟ آنها را بنویسید.

2-نام دو اثر که به شیوه ی تاریخ نگاری سنتی به نگارش در آمده را با مؤلف آنها و دوره ی مربوطه ی آن بنویسید؟

3-نویسنده کتاب حقایق اخبار ناصری چه کسی بود و مهم ترین واقعیتی که در این کتاب به آن اشاره شده است چیست؟

4-میرزا فتحعلی خان آخوند زاده در رساله خود به شیوه تاریخ نویسی چه کسی و به چه دلیل ایراد وارد کرد؟

5-چه کسانی نسبت به تاریخ نویسی سنتی انتقاد کردند؟ نام آنها را بنویسید.

6 -در تاریخ نگاری جدید نوین در روش کار مورخان چه تغییراتی به وجود آمد؟

7-چه عواملی در دوران معاصر کمک شایانی به ترویج و توسعه روش پژوهش علمی تاریخ در ایران کرد؟

8-در تاریخ نگاری جدید نوین در بینش کار مورخان چه تغییراتی به وجود آمد؟

9-کدام حادثه تأثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی داشت و این نوع بینش به بهترین شکل در کدام کتاب و کدام نویسنده بود؟

10-علت اهمیت کتاب تاریخ بیداری ایرانیان چیست؟

11-کدام حوادث و وقایع سیاسی ایران تأثیر عمیقی بر بینش مورخان جدید ایران بر جای گذاشت؟

12-گونه های منابع تاریخی در دوره معاصر را نام ببرید.

13-در دوره معاصر معمولا چه کسانی اقدام به نوشتن کتاب های خاطرات می کردند؟
14-کتابهای خاطراتی که در دوره ی معاصر به نگارش در آمده حاوی چه اطلاعات ارزشمندی است؟
15-در عصر قاجار چه کسانی اقدام به نوشتن سفرنامه ها نمودند؟

16-علت اهمیت فوق‌العاده سفرنامه ها در چیست؟
17-علت اهمیت نشریات در دوره معاصر چیست؟
18-امیر کبیر با چه هدفی اقدام به چاپ روزنامه وقایع اتفاقیه نمود؟

19-علت انتشار روزنامه های فارسی زبان، در خارج کشور چه بود؟
20-وضعیت نشریات در دوره پهلوی و جمهوری اسالمی چگونه بود؟
21-اسناد تاریخی شامل چه چیزهایی می شود؟

22-با توجه به اهمیت اسناد در پژوهش ها،کشورها چه اقداماتی در این زمینه انجام داده اند؟
23-منظور از آرشیو ملی چیست؟
24-اسناد حاوی چه اطلاعات ارزشمندی می باشد؟

پاسخ نامه

سوالات صحیح و غلط

 • الف)غلط
 • ب) صحیح
 • پ)صحیح
 • ت) صحیح
 • ث) غلط
 • ج) صحیح

سوالات جور کردنی

 • الف)گزینه 4-میرزا فتحعلی خان آخوند زاده
 • ب) گزینه 5-میرزا محمد ناطم االسالم کرمانی
 • پ) گزینه 1- میرزا محمد جعفر خورموجی
 • ت) گزینه 2-محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
 • ث) گزینه 3-خاوری شیرازی

سوالات تستی

1 -گزینه الف) اولین کسی است که واقعیت قتل امیرکبیر را بیان کرده است.
2-گزینه ج) کشفیات باستان شناسی
3 -گزینه د) خاوری شیرازی
4 -گزینه الف) میرزا محمد جعفر خورموجی در کتاب حقایق االخبار ناصری
5 -گزینه ج) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه
6 -گزینه الف) میرزا آقاخان کرمانی
7 -گزینه ب)میرزا فتحعلی خان آخوند زاده
8-گزینه ب) استفاده از نتایج تحقیقات علوم دیگر
9-گزینه ج)بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان
10 -گزینه ب) ایجاد مراکز تربیتی
11 -گزینه ب) کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از میرزا محمد ناطم االسالم کرمانی
12 -گزینه د) ایرج افشار
13 -گزینه ا الف) برای رشد آگاهی های سیاسی ،اجتماعی و توسعه فکری ،فرهنگی جامعه
14 -گزینه ج) اسناد
15 -گزینه الف) بناها،اشیاء و وسایل

سوالات تکمیلی درس اول

الف) عباس میرزا
ب)فتحعلی شاه – تاریخ ذوالقرنین
پ) صدرالتواریخ.- امیرکبیر
ت) آرشیو
ث) قاجار
ج) کاغذاخبار-میرزا صالح شیرازی

دانلود PDF

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 پاسخ در “سوالات درس اول تاریخ دوازدهم انسانی با جواب 1400”

 • ستاره
  1401-02-06 در22:04

  سوال اولتون طبق گفته کتاب غلطه همین باعث شد سوالای دیگتونو نبینم:/

  0
  0
 • رحیم عبد احمدی
  1400-09-14 در10:50

  عالی

  1
  2

نویسندگی در شهر شیربان

اگر دوست دارید در سایت ما به عنوان نویسنده فعالیت کنید در تلگرام به ایدی rezamxc پیام دهیدمدرسه شیربان