سوالات درس اول روانشناسی یازدهم انسانی 1400
شهر شیربان

 

تمامی سوال ها تشریحی هستند PDF این سوالات در انتها صفحه قرار دارد

فهرست عناوین

بخش یک

سوالات درس دوم روانشناسی یازدهم انسانی با جواب

۱-علم چیست؟

منظور از علم در اینجا، علم تجربی است که از روش ها و اندازه های دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کند و یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است. علم تجربی با مطالبی نظیر (مسئله – فرضیه- اصول و قوانین – نظریه) ارتباط دارد.

2-عناوین زیر را تعریف کنید

 • مسئله: پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.
 • فرضیه: پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده ای است که به مسئله های علمی داده می شود.
 • اصل یا قانون: فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند.
 • نظریه: مجموعه ای منسجم از اصول و قوانین علمی درباره یک موضوع را نظریه می نامند.

3-اهداف علم روانشناسی را ذکر کنید؟

توصیف، تبین، کنترل، پیش بینی

4-توصیف چیست؟

منظور از توصیف بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است که قصد مطالعه آن را داریم. مثال یک فیزیک دان برای توصیف «جرم» باید تفاوت آن را با «وزن» ذکر کند. در توصیف باید «چیستی» یک چیز را بیان کرد. یک روان شناس در توصیف پدیده ها باید دقیق عمل کنند و از پیش داوری دوری نماید.

5- تببین چیست؟

یکی از اهداف علم روان شناسی است و به بیان «چرایی اتفاق افتادن یک پدیده»
اشاره دارد. در واقع تبین به دنبال علل بروز پدیده ها است. بسیاری از پدیده های روانشناختی تابع
علل زیادی هستند و این ویژگی مهمترین دشواری را در پدیده های روانشناختی بوجود می آورد.

6-منابع و روش های کسب آگاهی و معرفت را نام ببرید؟

روش تجربی (روش های علم تجربی)، عقل (روش های فلسفی، استدالل های منطقی )، شیوه دریافت درونی و شهود، استناد به آیات وحی، سخن و عمل بزرگان دین

شیوه دریافت درونی و شهود: این روش را عرفا استفاده می کنند. یکی از خصوصیات این روش شخصی بودن آن است وغیر قابل تعمیم به دیگران است. استناد به آیات وحی، سخن و عمل بزرگان دین

روش تجربی (روش های علم تجربی): روش علمی یکی از روشهای کسب شناخت است و از روش های تجربی استفاده می کند. روش های علمی ، عینی و قابل تکرار هستند. عقل (روش های فلسفی، استدالل های منطقی)

7-ویژگی های روش علمی را نام ببرید و توضیح دهید.

ویژگی های روش علمی عبارتند از: روش علمی دارای متغیر است و باید تعریف عملیاتی شود. همچنین تکرار پذیر است.

متغیر: یعنی هر چیزی که تغییر می کند مثل وزن، قد، نمره درسی و…..

تعریف عملیاتی: در روش علمی باید متغیر مورد نظر بصورت عینی و دقیق تعریف شود و دیگران
باشنیدن و یا خواندن آن تعریف، بتوانند برداشت یکسان داشته باشند. مثال اگر در مورد نمره درسی
تعریف ارائه می کنیم باید مشخص شود منظور چه نمره ای است؟ نمره درس ریاضی و یا نمره درس
روانشناسی و این نمره از صفر تا بیست محاسبه می شود ویا از یک تا صد منظورمان است.

تکرار پذیری: باید توجه داشت که یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و شخصی نیست بلکه هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی می تواند یافته های دیگران را تکرار کند. باید درنظر
داشت علم روان شناسی در مقایسه با علم فیزیک متفاوت است. یعنی روانشناسان نمی توانند به راحتی همانند فیزیک دانان عمل کنند. چون به دلیل رعایت مسائل اخالقی و پیچیدگی پژوهش های انسانی، روش علمی با محدودیت هایی روبرو است. شاید به همین دلیل است که اسلفاده از روش علمی تاکنون نتوانسته است به همه پرسش های بشر امروز پاسخ دهد

بخش 2: سوالات درس اول روانشناسی

سوالات متن درس اول روانشناسی یازدهم انسانی

۱-روان شناسی را تعریف کنید؟

مهم ترین تعاریفی که در مورد روان شناسی وجود عبارت است از: روانشناسی را علم مطالعه رفتار و تجارب انسانی می دانند. برخی آن را مطالعه زندگی روانی، ذهن و هوشیاری می نامند. بسیاری عقیده دارند جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از «علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی(شناخت)» در این تعریف منظور از رفتار «هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار» است. مثال راه رفتن انسان، النه سازی پرندگان و بازی کودکان و فرآیندهای ذهنی نیز به »رفتارهایی گفته می شود که قابل مشاهده مستقیم نیستند« امروزه فرآیندهای ذهنی با واژه «شناخت» تعبیر می شود. فرآیند ذهنی مثل فکر کردن، وسواس فکری،

2-شناخت چیست؟

برای تعریف شناخت بهتر است ابتدا به سلسله مراتب آن اشاره کنیم. در اطراف ما محرکهای فراوانی مثل نور، صدا، حرارت و…. وجود دارد که مرتب گیرنده های حواس ما را تحریک می کنند و احساس را در ما ایجاد می کنند. مثل محرک »سرما« و یا »بوی خوش یک عطر« که توسط گیرنده های پوستی و بویایی آنها را حس می کنیم.
در میان این احساس ها که در ما ایجاد شده معمولا به یک یا چند محرک توجه بیشتر نشان می دهیم. بعد از توجه، نوبت این است که محرک انتخاب شده را تعبیر و تفسیر کنیم. به این تعبیر و تفسیر محرکهای انتخابی، ادراک می گویند. در مرحله بعد، تفسیرهایی که داریم در محلی به نام حافظه نگهداری می کنیم. زمانی که الزم است این اطلاعات را که در حافظه داریم دوباره بازنمایی می کنیم. به این حالت تفکر می گویند. تفکر خود دارای چند بخش هست و شامل استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری می باشد.

3-مراحل شناخت:

تحریک گیرنده ها –> احساس –> توجه ادراک –> حافظه تفکر

4-پردازش چیست؟ انواع آن را نام برده و توضیح دهید.

پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است. انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند. برخی بصورت ادراکی و برخی هم پردازش مفهومی دارند. در پردازش ادراکی که بر اساس ویژگی های احساسی است فرد به ظاهر، رنگ و شکل و اندازه محرک تکیه دارد. مثال یک دختر 5 ساله موقع خرید لباس تنها به رنگ و شکل لباس توجه می کند و به قیمت و کیفیت کالا توجهی نشان نمی دهد.

در پردازش مفهومی افراد سعی می کنند به ویژگی های مشترک محرکهای مختلف دست یابند و به عبارتی به مفهوم برسند. هرچه پردازش مفهومی تر باشد شناخت شکل گرفته پایدارتر و کار آمد تر
است. برای مثال می توان به نوجوانی اشاره کرد که در خرید لباس به کیفیت و قیمت کالا توجه نشان
می دهد و صرفا بر اساس شکل لباس خرید نمی کند.

بخش 3

سوالات درس اول روانشناسی با جواب

۱-روش های جمع آوری اطلاعات در روانشناسی را نام ببرید و توضیح دهید.

روشهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از (مشاهده، پرسش نامه، مصاحبه، آزمون ها)

مشاهده: هنگامی که در مراحل اولیه پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر نیست. از این روش
استفاده می کنند و موضوع مورد مطالعه تبیین می شود. بسیاری از محققان به مشاهده رفتار حیوانات و آدمیان می پردازند. مثال ما با مشاهده دقیق رفتار حیوانات می توانیم رفتار نوع دوستانه را به صورت
تعاملی مطالعه کنیم. مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری باشد.
 پرسش نامه: مسائلی را که با کمک مشاهده مستقیم امکان پذیر نیست. می توان با استفاده از پرسش
نامه مطالعه کرد. در این حالت محقق از خود فرد درباره رفتار یا افکار خاص او می پرسد. پرسش نامه ها باید دقیق و معتبر باشد. پرسش نامه ها به صورت های مختلف نمره گذاری می شود از نتایج پرسشنامه ها باید با احتیاط استفاده کرد.
 مصاحبه: بعضی موضوعات را نمی توان به صورت از پیش تعیین شده مشاهده و یا با کمک پرسش نامه ها مطالعه کرد. محققان در چنین حالتی از روش مصاحبه استفاده می کنند. در این حالت، محقق بعد از شنیدن پاسخ قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد. مصاحبه بر خلاف گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است.

2-انواع مصاحبه:

«کاملا ساختار یافته» و «بدون ساختار»

مصاحبه «کاملا ساختار یافته»: در این نوع مصاحبه، پاسخ دهنده با »بلی یا خیر« و یا انتخاب یکی از گزینه ها به سوال پاسخ می دهد.این مصاحبه شبیه پرسش نامه است. البته این نوع مصاحبه بر شیوه پرسش نامه ترجیح دارد. زیرا امکان اخذ اطلاعات بیشتری وجود دارد و در همه پرسی ها از روش مصاحبه ساختار یافته استفاده می شود.

مصاحبه بدون ساختار: از این روش وقتی که نتوانیم موضوعی را بطور مستقیم از کسی بپرسیم استفاده می کنیم. با این نوع مصاحبه به اطلاعات عمیق دست می یابیم. البته محققان در استفاده از این شیوه باید به نکات اخالقی توجه کنند. این روش بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش های ویژه است.

 آزمون ها: آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند. ساخت آزمون ها بسیار دشوار است و فرآیند پیچیده ای را طی می کنند. ابزار آزمون دارای دو ویژگی است: آزمون باید دقیقا چیزی را اندازه گیری کند که برای آن ساخته شده است و همچنین آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمره یکسان یا تقریبا یکسانی به ما بدهند. ترازو در اندازه گیری وزن استفاده می شود. وزن به دست آمده ارتباطی با حجم ندارد. استفاده افراد کم تجربه از آزمون ها، بیش از آنکه راه گشا باشد،
مشکل آفرین است.

دانلود PDF

لینک کوتاه:

yun

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 پاسخ در “سوالات درس اول روانشناسی یازدهم با جواب ادبیات”

 • 1401-07-10 در18:02

  بسیااااار عالی

  0
  0
 • محمد ابدالی
  1401-02-24 در18:48

  عالی

  0
  0
 • ℳムみsム
  1400-10-28 در13:40

  سلام سوالاتون خیلی خوب و کاربردی بودن ولی بعضی جاها بعضی شو ننوشته بودین و بعضی جاها هم برخی سوالا نبودن تو کتاب گیج شدیم?

  4
  0
 • علیرضا
  1400-09-06 در17:55

  سلام عرض ادب خدمت تمام دوستان
  این سوالات درمورد روانشناسی بسیار عالی و کاربردی بود
  اما بعضی از نکات هم فراموش شده بود برای مثال شناخت پایه و عالی در صفحه ۲۲ذکر نشده بود و بعضی نکات دیگه
  اما درکل خوب بود ممنون از سوالات خوبتون

  11
  0

نویسندگی در شهر شیربان

اگر دوست دارید در سایت ما به عنوان نویسنده فعالیت کنید در تلگرام به ایدی rezamxc پیام دهیدمدرسه شیربان