نمونه سوالات درس دوم تاریخ
شهر شیربان

سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز ما قبلا نمونه سوالات درس اول تاریخ دوازدهم انسانی گذاشتیم اگر دوست داشتید سر بزنید اما الان سوالات درس دوم با جواب آماده کرده ایم امیدوارم لذت ببرید

فهرست عناوین:

سوالات صحیح،غلط

سوالات درست یا نادرست تاریخ دوازدهم 1400

 • الف) آخرین فرمانروای زند فتحعلی خان بود و به دست آقامحمدخان از بین رفت.
 • ب) پیمان صلح نادرشاه افشار که برای رفع اختلافات مذهبی با عثمانی بسته شد با تصرف شهر بصره از بین
  رفت.
 • پ) کشور انگلستان در دوران حکومت ملکه ویکتوریا به قدرت اول جهان تبدیل شد.
 • ت) بنای کاخ خورشید از آثار به جا مانده از دوره زند است.
 • ث) نخستین تحول صنعتی انگلستان در کشاورزی و حمل و نقل اتفاق افتاد.
 • ج) جرج واشنگتن نخستین رئیس جمهور آمریکا است.
 • چ) قلمرو وسیع نادرشاه در زمان پادشاهی نوه او شاهرخ، محدود به مشهد شد

جواب سوالات درس 2 تاریخ انسانی

سوالات تستی درس دوم بخش 1

سوالات تستی درس اول تاریخ

1-ضعف حاکمان افغان برای تسلط بر قلمرو صفویان، باعث تجاوز کدام دولت ها به خاک کشور شد؟

 • الف) روسیه -ازبکان
 • ب) عثمانی -هند
 • ج) روسیه -عثمانی
 • د) هند –آسیای صغیر

2-چرا صفویان ایل افشار را به مرزهای خراسان کوچ دادند؟

 • الف) برای محافظت در برابر هجوم چرکس ها
 • ب) برای محافظت در برابر هجوم گرجی ها
 • ج) برای مقابله با هجوم افغان های هرات
 • د) برای مقابله با هجوم ازبکان از شرق

3-کدام یک از گزینه های زیر جزء شروط نادر برای قبول سلطنت در دشت مغان نیست؟

 • الف) موروثی شدن سلطنت در خاندان او
 • ب) حمایت نکردن بزرگان و روسای طوایف از خاندان صفوی
 • ج) حل اختلافات مذهبی با دولت عثمانی
 • د) واگذاری تمام املاک خاصه صفویه به خاندان او

4-کدام گزینه از عوامل ناکامی نادرشاه برای انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشار بود؟

 • الف) اشتغال دائم او به جنگ
 • ب) گرفتن مالیات های اضافی
 • ج) ناتوانی در حل اختلافات مذهبی با عثمانی
 • د) برخورد خشن با بزرگان و نزدیکان خود

5-حکومت شاهرخ نوه تیمور، توسط کدام فرد و در چه سالی از بین رفت؟

 • الف) لطفعلی خان قاجار-1215 ق
 • ب) محمد حسن خان قاجار-1214 ق
 • ج) آقا محمد خان قاجار -1212 ق
 • د) فتحعلی خان قاجار 1212ق

6-کدام گزینه از دلایل شکست لطفعلی خان زند از آقامحمدخان نیست؟

 • الف) غرورلطفعلی خان
 • ب) اشتباهات نظامی او
 • ج) روی گردانی بزرگان از او
 • د) روی گردانی سپاهیان از او

نمونه سوالات درس دوم تاریخ انسانی با جواب

کمی استراحت

7-چرا مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان خارج، در دوران افشار و زند کاهش پیدا کرد؟

 • الف) اختلافات مذهبی با عثمانی
 • ب) برخورد های نظامی با روسیه
 • ج) برخوردهای نظامی با دولت عثمانی
 • د) درگیری های داخلی و بی ثباتی سیاسی

8-پیمان صلحی که نادر شاه افشار برای رفع اختلافات مذهبی با عثمانی بست، با چه حادثه ای از بین رفت؟

 • الف) تصرف بصره توسط کریم خان
 • ب) کشته شدن نادرشاه
 • ج) از بین رفتن حکومت افشار
 • د) با روی کار آمدن آقامحمد خان قاجار

9-نادرشاه افشار با کمک انگلیسی ها در کدام یک از شهرهای ایران اقدام به تأسیس نیروی دریایی کرد؟

 • الف) مازندران –دریای خزر
 • ب) مازندران – خلیج فارس
 • ج) دریای عمان- خلیج فارس
 • د) مازندران – دریای عمان

10-هدف نادرشاه افشار از استخدام جان التون انگلیسی چه بود؟

 • الف) به خاطر استفاده از دانش او در نیروی دریایی
 • ب) به خاطر استفاده از دانش او در ساخت توپخانه
 • ج) به خاطر استفاده از دانش او برای آموزش نیروها
 • د) به خاطر استفاده از دانش او در نقشه برداری از راهها

11-چرا سازمان اداری و دیوانی ایران در عصر افشاریه و زندیه اعتبار و قوت سابق را نداشت؟

 • الف) بی ثباتی سیاسی-حاکمیت عناصر ایلی –غلبه تفکر نظامی گری
 • ب) کوتاه بودن مدت حکومت-نداشتن نظام اداری و دیوانی –اقتدارگری
 • ج) بی ثباتی سیاسی- استبداد مطلق – حاکمیت عناصر ایلی
 • د) کوتاه بودن مدت حکومت -حاکمیت عناصر ایلی – استبداد مطلق

12-شیوه اداره ایاالت و والیات در عصر افشاریه و زندیه تقلیدی از کدام یک از حکومت های ایران است؟

 • الف) سلجوقیان
 • ب) ایلخانان
 • ج) تیموریان
 • د) صفویان

13-چرا کشاورزی و تجارت ایران پس از صفویه، دچار ضعف و رکود شدید شد؟

 • الف) جنگ ها-آشوب های داخلی –مالیات های سنگین
 • ب) جنگ ها-آشوب های داخلی-عدم حمایت حکومت
 • ج) جنگ ها-آشوب های داخلی-اشغال بخشی از غرب و شمال
 • د) آشوب های داخلی-مالیات های سنگین-خشکسالی

 سوالات درس به درس دوازدهم انسانی

بخش دوم سوالات درس 2 تاریخ

14-کدام یک از بناهای دوره زند کاربرد تفریحی داشت؟

 • الف) بازار وکیل
 • ب) باغ دلگشا
 • ج) ارگ کریم خان
 • د) عمارت کاله فرنگی

15-مهم ترین تحولی که در نقاشی دوره زندیه به وجود آمد چه بود؟

 • الف) تطبیق هنر نقاشان ایرانی با معیارهای هنری اروپائیان
 • ب) تطبیق هنر نقاشان ایرانی با معیارهای هنری ایلخانی
 • ج) تطبیق هنر نقاشان ایرانی با معیارهای هنری تیموری
 • د) تطبیق هنر نقاشان ایرانی با معیارهای هنری صفوی

16-هدف و بهانه کشورهای اروپایی از دخالت در امور عثمانی چه بود؟

 • الف) کسب منافع-فعالیت جاسوسان عثمانی در خاک آنها
 • ب)گسترش قلمرو-دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی
 • ج) کسب منافع- دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی
 • د) گسترش قلمرو- دفاع از حقوق مردم عثمانی

17-کدام گزینه از عوامل ضعف و انحطاط گورکانیان هند نیست؟

 • الف) ضعف شاهان گورکانی
 • ب) ورود استعمارگران به هند
 • ج)کشتن رهبر سیک ها
 • د) دسته بندی و توطئه های درباریان

18-پس از کدام واقعه دولت انگلستان رسما هند را جزیی از قلمرو خود اعالم کرد؟

 • الف) از بین رفتن گورکانیان هند
 • ب) غلبه بر دیگر رقبای اروپایی
 • ج) تشکیل کمپانی هند شرقی
 • د) سرکوب شورش سربازان هندی

19-در جنگی که در سال 1646 م میان مجلس به رهبری کرامول و چارلز یکم پادشاه انگلستان اتفاق افتاد
کدام گزینه صحیح نیست؟

 • الف) نظام پادشاهی توسط کرامول برچیده شد.
 • ب) در این جنگ پادشاه چارلز اول پیروز شد.
 • ج) کرامول مجلس را به دالیل مذهبی منحل کرد.
 • د) پس از کرامول مجلس و نظام سلطنت احیاء شد.

20-بزرگ ترین دستاورد انقلاب باشکوه انگلستان چه بود؟

 • الف) لغو منشأ الهی بودن سلطنت
 • ب) اعدام چارلز اول
 • ج) اختالف میان پادشاه و پارلمان
 • د) ایجاد نظام جمهوری

 سوالات متن تاریخ دوازدهم انسانی 1400

تنفسی دوباره برای سوالات درس دوم

21-در قرن 18 کدام گروه در فرانسه از پرداخت مالیات معاف بودند؟

 • الف) ممتاز
 • ب)متوسط
 • ج) فقیر
 • د) خاندان سلطنتی

22-طبقه فقیر جامعه فرانسه در قرن 18 چه کسانی را عامل سیه روزی خود می دانستند؟

 • الف) لویی چهاردهم-خاندان شاهی
 • ب) لویی شانزدهم –ماری آنتوانت
 • ج) لویی شانزدهم-طبقه ممتاز
 • د) لویی چهاردهم- طبقه ممتاز

23-کدام گروه در جامعه فرانسه به دایره معارف نویسان شهرت دارند؟

 • الف) زمین داران
 • ب) روزنامه نگاران
 • ج) وکال
 • د) روشنفکران

24-کدام یک از روشنفکران فرانسوی در مورد اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گفت؟

 • الف) ولتر
 • ب) دانته
 • ج) مونتسکیو
 • د) روسو

25 -کدام یک از روشنفکران فرانسوی از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می کرد؟

 • الف) ولتر
 • ب) دانته
 • ج) مونتسکیو
 • د) روسو

26-کدام یک از روشنفکران فرانسوی تشکیل حکومت را حاصل قرارداد اجتماعی می دانست؟

 • الف) ولتر
 • ب) دانته
 • ج) مونتسکیو
 • د) روسو

27-کدام گزینه از عوامل شعله ور ساختن آتش خشم مردم فرانسه بر علیه حکومت نبود؟

 • الف) غفلت لویی شانزدهم از احوال مردم
 • ب) تجمالت و ولخرجی های لویی شانزدهم
 • ج) تجمالت و ولخرجی های لویی چهاردهم
 • د) قائل نبودن امتیازی برای شهروندان فقیر

28-انقالب کبیر فرانسه در چه سالی اتفاق افتاد؟

 • الف) 1987 م
 • ب) 1789 م
 • ج) 1897 م
 • د)1798 م

 سوالات درس به درس تاریخ سوم انسانی با جواب

سوالات تشریحی درس دوم

1-چرا افغان ها بعد از فرو پاشی حکومت صفویه نتوانستند حکومت مقتدری در ایران تشکیل دهند؟

2-چرا در زمان صفویه قبایل افشار را به نواحی شمال ایران کوچ دادند؟

3-شرایط نادر برای پذیرفتن سلطنت در شورای مغان چه بود؟

4-اقدامات نادرشاه برای رفع مشکلات مذهبی با عثمانی چرا به نتیجه ی مطلوب نرسید؟

5-علت اهمیت دوره ی پادشاهی نادرشاه در ایران چه بود؟

6-دلایل ناکامی نادرشاه در دوران پادشاهی برای ایجاد یک حکومت با ثبات و امن چه بود؟

7-بعد از مرگ نادرشاه چه گروه هایی برای رسیدن به قدرت به رقابت با یکدیگر پرداختند؟

8-چه عواملی باعث شده است که در تاریخ ایران از کریم خان زند به نیکی یاد کنند؟

9-نتیجه ی رقابت های جانشینان کریم خان زند برای کسب قدرت در ایران چه شد؟

10-دلایل شکست لطفعلی خان زند از آقا محمد خان قاجار چه بود؟

11-چرا مناسبات سیاسی،اقتصادی ایران با جهان خارج در دوره افشار و زند کاهش چشمگیری داشت؟

12-مهم ترین مسائل خارجی ایران در دوره افشار و زندیه چه بود؟

13-چرا نادرشاه افشار جان التون انگلیسی را استخدام کرد؟

پاسخ نامه سوالات درس دوم تاریخ 12
در صورت ناخوانا بودن، عکس را دانلود یا زوم کنید

 

لینک های کوتاه

b2n

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 پاسخ در “نمونه سوال درس ۲ تاریخ دوازدهم انسانی با جواب ۱۴۰۰”

 • علیرضا
  1402-08-19 در20:49

  درجه یک واقعا خدا پدر مادرتون بیامورزد

  0
  0
 • دبیرستانی
  1402-08-02 در23:02

  سوالات عالی بودند سپاس

  0
  0

نویسندگی در شهر شیربان

اگر دوست دارید در سایت ما به عنوان نویسنده فعالیت کنید در تلگرام به ایدی rezamxc پیام دهیدمدرسه شیربان